1299-1399 yılları arası


* 1299 - Selçuklu sultanı tarafından Osman Bey'e Beylik alameti olarak tabl-u alem (davul ve sancak) gönderilmesi
* 1301 - Osman Gazi'nin Koyunhisar Savaşı
* 1302 - III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü
* 1324 - Orhan Gazi'nin tahta geçişi
* 1326 - Bursa'nın Osmanlılar tarafından alınışı
* 1331 - İznik'in Osmanlılar tarafından alınışı
* 1331 - İlk Osmanlı medresesinin İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması
* 1334 - Karesi Beyliği'nin ilhakı
* 1337 - Kocaeli bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı
* 1346 - Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı
* 1349-1352 - Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpe Kalesi'nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı
* 1352 - Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri
* 1354 - Gelibolu'nun Osmanlılar tarafından alınışı
* 1359 - Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı ]])
* 1361 - İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)
* 1362 - Kadıaskerliğin teşkili
* 1363 - Pençik Kanununun çıkışı
* 1366 - Gelibolu'nun Osmanlıların elinden çıkışı
* 1371 - Çirmen Savaşı
* 1376 - Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü
* 1377 - Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi
* 1385-1386 - Niş ve Sofya'nın Osmanlılar tarafından alınışı
* 1388 - Ploşnik Savaşı ve Balkan ittifakının teşekkülü
* 1389 - I. Kosova Savaşı
* 1389 - I. Murat'ın ölümü Yıldırım Bayezid'in tahta geçişi
* 1390 - Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı
* 1390 - Karaman Seferi Konya'nın kuşatılması
* 1390 - Gelibolu tersanesi'nin inşası
* 1391 - İstanbul'un kuşatılması
* 1396 - Niğbolu Savaşı
* 1397-1398 - Karaman Beylerbeyliği'nin Osmanlı hakimiyetini kabulü
* 1398 - Kadı Burhaneddin'in ölümü.
* 1398 - Karadeniz beyliklerinin ilhakı
1400-1499 yılları arası


* 1400 - Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi
* 1402 - Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid'in esareti
* 1402 -1413 - Fetret Devri iç karışıklıklar
* 1409 - Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı
* 1411 - I. Mehmed'in tahta çıkışı
* 1413 - I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu
* 1416 - Şeyh Bedreddin isyanı
* 1416 - Macaristan Seferi
* 1417 - Avlonya'nın Osmanlılar tarafından alınışı
* 1418-1420 - Samsun bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı
* 1419-1424 - Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Külliye'nin yaptırılması
* 1421 - Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın tahta geçişi
* 1422 - Mustafa Çelebi'nin (Düzme) bertarafı
* 1425 - Molla Fenarı'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini
* 1425 -1426 - Tekeoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
* 1427-1428 - Germiyanoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
* 1430 - Selanik'in Osmanlılar tarafından alınışı
* 1432 - Fatih Sultan Mehmed'in doğumu
* 1434 - Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması
* 1439 - Semendire'nin Osmanlılar tarafından alınışı
* 1444 - II. Murat'ın tahttan çekilişi II. Mehmed'in tahta geçişi ve Varna Savaşı
* 1445 - II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa geçişi
* 1447 - Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması
* 1448 - II. Kosova Savaşı
* 1451 - II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa tahta geçişi
* 1453 - İstanbul'un fethi
* 1453 - Ayasofya'nın camiye çevrilmesi
* 1458-1460 - Mora'nın Osmanlılar tarafından alınışı
* 1461 - Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Osmanlılar tarafından yıkılışı
* 1461 - Candaroğulları Beyliği'nin ilhakı
* 1463 - Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması
* 1463 -1470 - İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası
* 1466 - II. Mehmed'in Arnavut seferi
* 1468 - Karamanoğulları Beyliği'nin Osmanlılar tarafından yıkılışı
* 1468 - II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi
* 1473 - Otlukbeli Savaşı
* 1475 -Kırım'ın Fatih Sultan Mehmet dönemindeGedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı tabiiyetine girişi
* 1476 - Boğdan seferi
* 1478 - II. Mehmed tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi
* 1479 - Osmanlı-Venedik Antlaşması ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi
* 1480 - Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması
* 1480 - Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması
* 1481 - II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı
* 1481 - 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi
* 1481 - Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi
* 1482 - Cem Sultan'ın mağlubiyeti Rodos'a ilticası
* 1483 - Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı

* 1484 - Boğdan Seferi
* 1484 - Kili ve Akkirman'ın fethi
* 1485 - Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması
* 1485 - Şeyh Hamdullah'ın aklam-ı sitte'de kendi üslubunu buluşu
* 1486 - Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)
* 1488 - Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı
* 1489 - Memlüklere karşı toprak kaybı
* 1491 - Osmanlı-Memlük Barışı
* 1492 - Macar Seferi
* 1492 - İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi
* 1494 - Şehzade Süleyman'ın doğumu
* 1495 - Macarlarla mütareke Cem Sultan'ın ölümü
* 1497 - İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi
* 1498 - Lehistan Seferleri
* 1499 - Venedik Harbi1500-1599 yılları arası


* 1500 - Modon Navarin ve Koron'un alınışı
* 1502 - Venedikle sulh
* 1511 - Şahkulu Baba Tekeli isyanı Şehzade Selim Hareketi
* 1512 - II. Bayezid'in tahttan çekilişi I. Selim'in tahta geçişi
* 1514 - Çaldıran Savaşı Tebriz'e giriş
* 1516 - Mısır Seferi ve Mercidabık Savaşı
* 1517 - Ridaniye Savaşı ve Kahire'ye giriş
* 1517 - Haremeyn'in himaye altına alınması
* 1517 - Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması
* 1519 - Celali isyanları
* 1519 - Cezayir'in iltihakı
* 1520 - I. Selim'in vefatı I. Süleyman'ın tahta geçişi
* 1521 - Belgrad'ın fethi
* 1521 - Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlamas
* 1522 - Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bimaristan inşa edilmesi
* 1522 - Rodos'un fethi
* 1524 - Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı
* 1525 - İlk Fransız elçisi İstanbul'da
* 1525 - Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü
* 1526 - Mohaç Savaşı
* 1527 - Bosna'nın fethi'nin tamamlanması
* 1528 - Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi
* 1529 - Viyana kuşatması Budin'in istirdadı Barbaros Hayreddin Paşa'nın Marsilya'ya çıkması
* 1532 - Alman Seferi
* 1533-1534 - Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği'ne tayini
* 1534 - Osmanlı-İran Savaşı'nin açılışı Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı
* 1534 - Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü
* 1536 - Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi
* 1536 - Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı
* 1537 - Körsof-Avlonya seferi
* 1538 - Preveze Savaşı
* 1538 - Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi
* 1540 - Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması
* 1541 - Budin'in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması
* 1543 - Estergon'un fethi
* 1547 - Osmanlı-Habsburg Sulhü
* 1547 - Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması
* 1548 - 1534-1555 Osmanlı-İran Savaşı
* 1550 - Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası
* 1551 - Trablusgarb'ın fethi
* 1553 - Piri Reis'in ölümü
* 1553 -1554 - Turgut Reis'in Akdeniz seferi
* 1553 - 1554 - Nahcıvan Seferi
* 1555 - İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Antlaşması
* 1557 - Dokuzuncu Akdeniz seferi Fas'ın fethi
* 1559 - Konya Savaşı ve Şehzade Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması
* 1560 - Cerbe'nin alınışı
* 1565 - Başarısız Malta kuşatması
* 1565 - 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi
* 1566 - Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Zigetvar Savaşı ve Sultanın vefatı II. Selim'in tahta geçişi
* 1567 - Yemen isyanı
* 1569 - Astarhan seferi
* 1569 - Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi
* 1571 - İnebahtı hezimeti Kıbrıs'ın fethi.
* 1574 - Tunus'un fethi
* 1574 - II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın tahta geçişi
* 1575 - Edirne'de Mimar Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası
* 1577 - Takiyüddin'in gözlemlerine kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi
* 1578 - Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması
* 1580 - İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi
* 1580 - İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması (22 Ocak)
* 1583 - Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları (18 Kasım)
* 1583 - Meşale Savaşı
* 1585 - Tebriz'in alınışı
* 1586 - İlk Sikke tashihi
* 1588 - Gence seferi
* 1588 - Resm-i tashih-i sikke konulması
* 1589 - İkinci sikke tashihi
* 1590 - Ferhat Paşa Antlaşması
* 1590 - Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla* %1 oranında ilave yapılması
* 1595 - Estergon'un düşüşü
* 1595 - III. Murad'ın vefatı III. Mehmet'in tahta geçişi
* 1596 - Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Savaşı1600-1699 yılları arası


* 1600 - Sikke tashihi
* 1601 - Kanije Savaşı
* 1601 - İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci
* 1603 - Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması
* 1603 - III. Mehmed'in vefatı I. Ahmed'in tahta geçişi
* 1612 - Osmanlı-İran Antlaşması
* 1615 - Revan Seferi
* 1617 - İran Savaşı'nın yeniden başlaması
* 1617 - I. Mustafa'nın tahta geçişi
* 1617 - İstanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası
* 1618 - I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın tahta geçişi
* 1618 - Sikke tashihi
* 1618 - İran ile Serav Antlaşması
* 1621 - II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)
* 1622 - II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı
* 1622 - İran ile savaşın yeniden başlaması
* 1623 - I. Mustafa'nın tahttan indirilip IV. Murad'ın tahta çıkışı
* 1624 - Sikke tashihi
* 1629 - Cizvitler tarafından İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması
* 1634 - İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)
* 1635 - IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı
* 1638 - Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı
* 1639 - Osmanlı-İran sulhü : Kasr-ı Şirin Antlaşması
* 1640 - IV. Murad'ın ölümü I. İbrahim'in tahta çıkışı sikke tashihi
* 1645 - Girit seferinin açılışı Hanya'nın alınışı
* 1648 - I. İbrahim'in hal'ı IV. Mehmed'in tahta çıkışı
* 1648 - Kandiye kuşatması
* 1656 - Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması
* 1656 - Çınar Vak'ası
* 1656 - Köprülüler devrinin başlaması
* 1658 - Katip Çelebi'nin ölümü
* 1660 - Varad Kalesi'nin alınışı
* 1663 - Uyvar Kalesi'nin fethi
* 1664 - St. Gotthard Savaşı ve Vasvar Antlaşması
* 1669 - Kandiye'nin alınışı Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi
* 1672 - Lehistan seferi Kamaniçe'nin alınışı
* 1672 - Bucaş Antlaşması
* 1673 - Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi
* 1676 - Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması
* 1678 - Ukrayna'da Çehrin seferi
* 1682 - Osmanlı-Rus Antlaşması
* 1682 - Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü
* 1683 - II. Viyana Kuşatması peşinden Ciğerdelen Savaşı ve Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları
* 1685 - Uyvar'ın elden çıkışı
* 1685 - Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı
* 1686 - Budin'in düşüşü.(bkz. Budin Kuşatması (1686))
* 1687 - IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi II. Süleyman'ın tahta çıkışı
* 1687 - Eğri Kalesi'nin düşüşü
* 1687 - İkinci Mohaç Savaşı
* 1687 - Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması
* 1688 - Belgrad'ın elden çıkışı
* 1690 - Kanije Kalesi'nin düşüşü
* 1690 - Belgrad'ın geri alınışı
* 1690 - Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti
* 1691 - II. Ahmed'in tahta çıkışı
* 1691 - Salankamen Savaşı
* 1695 - II. Ahmed'in ölümü ve II. Mustafa'nın tahta çıkışı
* 1697 - Zenta Savaşı
* 1698 - Şehremini Baruthanesi yangını