Günün Sözü
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Cevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası

 1. #1 Cevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası 
  EmeL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2011
  Yer
  Kocaeli, İzmit
  Mesajlar
  18.513
  Cevşen Ül Kebir Fazileti - Cevşenül Kebir Okumanın Fazileti - Cevşenül Kebir Faydası Cevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Okumanın faydası


  Cevşenül Kebir Okumanın Fazileti
  Cevşenül Kebir Okumanın faydası
  Cevşen Duasının Fazileti

  Kelime olarak bir zırh anlamına gelen Cevşen-in maddi ve manevi yönden görülen bir çok faziletleri vardır.” Yani: Bin bir esma-i İlâhiyeye sarihan ve işareten bakan ve bir cihette Kur'andan çıkan bir hârika münacat olan ve marifetullahta terakki eden bütün âriflerin münacatlarının fevkinde bulunan ve bir gazvede "Zırhı çıkar onun yerine bu Cevşen'i oku" diye Cebrail vahiy getiren "Cevşen-ül Kebir" münacatı içindeki hakikatlar ve tam tamına Rabbine karşı tavsifler”[1] ihtiva etmektedir.

  Zeynel Abidin’den rivayet edilmiş oluponun okuduğu virdlerindendir. Zincirleme olarak ÜmameCafer bin Muhammed Sadıko da babasındanoda dedesi Hz.Hüseyin’denoda Hz.Ali’den rivayet etmiş olmaktadır.

  Hz. Ali oğlu Hz. Hüseyin’e:”Ey oğlum. Sana kendisinden başka ilah olmayıpşanı yüce olan Allah’ın sırlarından bir sırrı öğreteyim kiAllah’ın rasulü o sırrı bana öğretmiştir.. Diyerek o sırrın Cevşen olduğunu bildirir.)

  Rasulullah anlatıyor:”Vaktaki üzerimde zırh varken ben şiddetli sıcak bir günde Uhud’a gidiyordum.Sema tarafına bakıyor ve Allah’a dua ediyordum. Birden gördüm ki sema kapıları açılmışCibril nurlu bir vaziyette indi ve Allah sana SelamTahiyyat ve İkramda bulunuyor. Ve zırhı çıkar bu duayı oku”diyor. Ben de onu okudum ve taşıdım. Zira o zırhtan daha büyüktürkoruyucudur.) Dedim ki:Ey kardeşim Cibril. Bu sadece benim için mi? Yoksa benim ve ümmetim için mi? Dedi:Ya Rasulallah. Bu dua (Cevşen) Allah tarafından sana ve ümmetine bir hediyedir. Onun (okumanın) sevabını iseAncak Allah bilir. Kim ki onu taşır ve okursaister sabahister akşamevinden çıktığında Allah hakkında o kişiye salih amel yapmış muamelesi vacib olur. Öyle kisanki o kul Tevrat ve İncilZebur ve Furkan (Kur’an) okumuş gibi sevab verir.Ve onların her harfine mukabil Huril Îyn-lerden iki zevce verir ve cennette onun için bir ev yapar. Ve ona TevratİncilZeburFurkanİbrahim suhûfunun harfleri sayısı kadar sevab verir ve İbrahim HalilMusa Kelimİsa RuhullahMuhammed Hatemi Nebi sevabı kadar sevab verir.

  Arzı Beyzâ yani uzakgizlibeyaz bir yerin arkasında –bazı mahluklar olup- bunlar Allah’a ibadet edip isyan etmezler. Öyle ki Allah’ın gazabının korkusundan ağlamakla yüzlerinin etleri parçalanır. ne yer ne de içerler. Allah bu duayı okuyanlara o kullarının sevabını verir.

  Dördüncü katta da bir beyt vardır kiona Beyt-i Ma’mur denilir her gün oraya yetmiş bin melek girerçıkar. Ve öyle ki kıyamete kadar oraya dönmez. (Bir daha kendine sıra gelmez.) İşte Allah bu duayı okuyanlara bu melaikeler kadar sevab verir.

  Kim bu duayı evinde okursa hırsız girmez ve ebediyyen evi yanmaz.

  Peygamber Efendimiz dedi:Ey kardeşim Cibrilarttır. (daha yok mu?) Cebrail dedi:Seni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki İsrafile sordum ve bana dedi:Aziz ve Celil olan Allah bana;İzzetimCelalimVarlığımKeremimMakamımın yüceliği hakkı içinkim bana iman ederseni tasdik ederseEy Muhammed bu duayı da doğrularsa (Hürmet ve büyüklüğünü kabul ederse) o kişiye çokça melek veririm. (Onun şanını yüceltmek ve korumak için) Kudretim hakkı için Ey Muhammedbu durum hazinemden hiçbir şeyi noksanlaştırmaz.

  Eğer kullarımdan bir kul bu duayı halis bir niyet ilenefsi sadıkla yetmiş kere okursa o Baras (Alaca hastalığı)Cüzzam ve Cünundan (Delilikten) beri olurkurtulur. Kim bu duayı miskli ve kafurlu gümüş bir kab içine yazar ve onu yıkayıp ölünün kefeni üzerine çiselerse kabri üzerine yüz bin nur iner. Allah Münker ve Nekirin korkusunu ondan kaldırır. Kabir azabından emin kılar. Ve o kabirde iken ona yetmiş bin melek gönderir.Her melekle beraber nurdan bir tabak olupona sunarlar ve onu cennet ile müjdelerler. Allah ise bunu işitir ve der:Bu dua dünya yaratılmadan beş bin sene önce Arşın duvarında yazılmıştır.

  Hangi kul ki şek ve şüphe göstermeksizin halis bir niyet ile bu duayı Ramazanın evvelinde veya sonunda veya her Cuma gecesi veya gündüzünde okursaAllah ona kadir gecesini gösterir ve Allah Kadir gecesini yaratır ki onda yetmiş bin melek vardır. Her semada yetmiş bin melek vardır. Mekke’de yetmiş bin melekMedine-i Münevvere de yetmiş bin melekdoğuda yetmiş bin melekher meleğin yirmi bin başı vardırher başta yirmi bin ağızher ağızda yirmi bin dil Allah’ı muhtelif sözlerle tesbih ederler. Ve onların sevabını bu duayı yapana verir. Allah ile bu duayı yapan arasında da perde kalmaz. Perdesiz olaraktan... Ve Allah’dan her ne şey isterse Allah ona verir.

  Kimde bu dua ile üç kere –velev bir kerede olsa- duada bulunursaAllah onun cesedine cehennemi haram kılar ve cenneti de vacib kılar. Kendisini koruyacak iki meleği ona vekil kılar. Tesbih ve takdisatta bulunan o melekler onu günahlardan ve bütün belalardan korur ve ona cennet kapılarını açarlar. Ve bu dua Allah’ın hazinelerinden bir hazinedir. Bin isimle maruftur yani bilinmektedir. Ve her bir isimle Allah onu emn-u emân içinde dünya afet ve korkularından korur. Dünya nimet ve saadetlerinden faydalandırır.

  Peygamberimiz buyurmaktadır ki:Ya Ali! Cibril bu duanın faziletini bana bildirdi.

  Havadadenizdeyağmur damlalarıyla müekkel olanhep bütün rahmet melekleri bu duayı okuyana hürmet gösterir. kerâmeten kürsülerinden inertaçlarını çıkarır. Önünden ve arkasından bütün afet ve belalara karşı korur. ve bütün işlerinde yardımcı olur. Her melek üzerinde bin melek yaratılır. Yedinci kata kadar müekkel melekler sema kapılarında vardır. Yine bunlar bu dua (Cevşen) sahibi için iner ve onlara her işlerinde şefaatçı ve bütün ihtiyaçlarında yardımcı olurlar.

  Rızkında genişlikbedeninde afiyetihtiyaçlarının giderilmesinde melekler şefaatçı olurlar. Ve onlar derler ki:”Ey kapıları açan Rabbimiz! Kulun için fazıl kapılarını aç. Devamlı onu inayetinle koru. Ondan hastalıkları ve sıkıntıları kaldır. rahmetinle ona isabet eden dünya ve ahiret musibetlerinin hepsini gider. Ey rahmet sahibi olan Allah...”

  Ve bu Cevşeni taşıyanı her türlü afettenkibirlenen şeytandankötülük yapanın kötülüğünden koru. Gizli olan lutfunla lutfet. Sağlam olan korumanla setret. Zira sen Ğafur ve Rahimsin.

  Kur’an-da bu meleklerin ismi:”Biz saf saf olanlar ve Allah’ı tesbih edenleriz.”[2] Bunlar on iki kabiledirler. Her kabilenin eli altında bir milyar asker vardır.Bir milyon sancak olupher sancağın altında da melaikelerden yetmiş bin saf vardır. Bütün bunlar bu dua sahibi için ikrâmen kürsülerinden inerbaşlarından taçlarını çıkarır ve rablerine secdeye kapanırlar. Ve o kişi için şefaatda bulunur ve derler:”Ya Rabbisen sema ve arzın nuruonları nurlandıransın. Seni tesbih ederiz. Cebbar ve malik sensin. Bu da sahibini her türlü afettenşiddettenyakıcı fakirlikten koru. Zira bu sana kolaydır.

  Sen mülk sahibisin. Melikleri zelil kılansın. Rahmetinle küçük çocukları rızıklandıransın. Ve bu sayısız melaikeler de o Cevşen sahibine hürmette bulunurlar. Rablerine secde ederek secdelerinde derler:Hamdınla seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Ey Allah’ım. Hamd sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. Hannan ve Mennansın. Acıyıp şefkat edensin.

  Ey bilinen Celal ve İkram sahibi olan. Semaları ve arzı eşsiz yaratan sensin. Bu kulunu bütün üzüntükederzorluklardan koru. Rahmetinle setret.Ya Erhamer Rahimin. İhsan ve Kereminle ya Ekremel Ekremin...”[3]

  Cevşenin açıklamasında mübalağa gibi görülen sevab hakkında Bediüzzaman şöyle der:” . Bir bîçare vesveseli ve hassas ve dinsizlerle görüşen bir adam meşhur dua-i Nebevî olan Cevşen-ül Kebir hakkında ve akıl haricindeki sevab ve faziletine dair bir hadîsi görmüş şübheye düşmüş. Demiş: "Râvi Ehl-i Beyt'in imamlarındandır. Halbuki hadsiz bir mübalağa görünüyor. Meselâ içinde der: Bu duaya Kur'an kadar sevab verilir. Hem göklerdeki büyük melaikeler o dua sahibini gördükçe kürsîlerinden inip ona pek büyük bir tevazu ile hürmet ederler. Bu ise aklın ve mantığın mikyaslarına gelmez." diye Risale-i Nur'dan imdad istedi. Ben de Kur'andan ve Cevşen'den ve Nurlardan gayet kat'î ve tam akıl ve hikmete mutabık bir cevab verdim. Size gayet kısa bir icmalini beyan ediyorum. Şöyle ki ona dedim:

  Evvelâ: Yirmi dördüncü Söz'ün Üçüncü Dalında on aded usûl var böyle şübheleri esasıyla keser izale eder. Ona bak cevabını al.

  Sâniyen: Her gün bütün ümmet kadar hasenat ona işlenen ve bütün ümmetin saadetlerine yardım eden ve ism-i a'zamın mazharı ve kâinatın çekirdek-i aslîsi hem en mükemmel ve câmi' meyvesi olan Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm o duanın kendi hakkında o azîm mertebesini görmüş ona haber veren Cebrail Aleyhisselâm'dan işitmiş başkalarını kendine kıyas etmiş veya edilmiş. Demek o pek fevkalâde ve acib sevabZât-ı Ahmediye'nin (A.S.M.) velayet-i kübrasından ona gelmiş. Küllî umumî değil. Belki o duanın mahiyetinde böyle hârika bir kıymet var ve ism-i a'zam mazharı olan zâtın tebaiyetiyle başkalara dahi o sevab mümkündür; fakat gayet ehemmiyetli şartları var yalnız okumak kâfi gelmez. Yoksa müvazene-i ahkâmı bozar farzlara ilişir.

  Sâlisen: O dua nasıl ki Zât-ı Ahmediye'ye baktığı vakit mübalağadan münezzeh ve ayn-ı hakikat oluyor; öyle deo duadaki yüzer esma-i hüsnanın hakikatlarına baktığı zaman değil mübalağa belki onların nihayetsiz tecellilerinden gelmesi mümkün ve gelebilen feyizlerin nihayetsizliğini göstermek için pek az bir kısmını Muhbir-i Sadık (A.S.M.) haber vermiş ve teşvik için mübhem ve mutlak bırakmış. Sonra mürur-u zamanla o kaziye-i mümkine ve mutlaka bilfiil vaki' ve külliye telakki edilmiş.


       

       

  " Senin sessizliğini anlamayan, muhtemelen senin sözlerini de anlamaz. "
  — Elbert Hubbard
  Alıntı  
   

 2. #2 Cevap: Cevşenül Kebir Okumanın Fazileti Cevşenül Kebir Faydası 
  Perhaps, Perhaps ,Perhaps DamLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2011
  Mesajlar
  28.625

       

  Alıntı  
   

Benzer Konular

 1. Çok Kitap Okumanın Faydası Ne?
  By AdoNiS in forum Kıssadan Hisse Hikayeler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-25-2014, 06:15 AM
 2. Hadîs-i Şerîf; Buhârî, Târîh-i Kebîr
  By KuL Tanesi in forum HADİSLER | Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-03-2013, 10:40 AM
 3. Divan-ı Kebir'den Seçmeler | MEVLANA..
  By EmeL in forum MEVLANA Ve Şems Sözleri,Şiirleri.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03-05-2013, 04:31 PM
 4. MESNEVİ - Divan-ı Kebir'den Dualar - www.siradisi.org
  By EmeL in forum Hz. Mevlana Hayatı, Eserleri, Felsefesi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02-19-2013, 08:49 PM
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09-13-2012, 09:08 PM
Bu Konudaki Etiketler

Etiket Bulutu Ana Sayfası

Yetkileriniz
 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •